środa, luty 20, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Protokól z zebrania 6 XII 2014.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

w parafii Św. Szczepana, POAK 19, ul. Sienkiewicza 19 w Krakowie

w dniu 6 grudnia 2014 r.

Zebranie Rady DIAK rozpoczęło się o godz. 10.15 mszą św. w kościele pw. Św. Szczepana , którą odprawili Asystent DIAK ks. Mirosław Dziedzic i ks. proboszcz Leszek Garstka R.M.

Po mszy św. prezes POAK p. Jacek Hebdaś omówił działalność oddziału, zaprosił do księgarni bogato zaopatrzonej w książki z różnych dziedzin ( książki z darów parafian) oraz na poczęstunek. Modlitwa Anioł Pański.

ZEBRANIE wg planu:

 1. Wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Przedstawienie projektów Zarządu DIAK na rok 2015:

           - Kalendarium Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2015 – J. Wilk –

Prezes Zarządu,

             - Kierunków działania AKAK na rok 2015 – J. Wilk

- Preliminarza finansowego Zarządu DIAK na rok 2015 – J. Pająk

 1. Dyskusja nad projektami,
 2. Przyjęcie projektów w formie uchwały,
 3. Przedstawienie przez Komisję wnioskową zgłoszonych wniosków – przyjęcie ich lub odrzucenie przez Radę,
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 • Opłatek AK, KSM, Grup Apostolskich 10.01.2015 r.
 • Rekolekcje w Księżówce, 20 – 22 marca 2015 r.
 1. Zakończenie obrad.

Zgodnie z pierwszym punktem programu wybrano Prezydium Zebrania w głosowaniu jawnym w składzie:

-          Władysław Wyka     - przewodniczący

-          Małgorzata Karteczka     - członek komisji

-          Ewa Ponikiewska     - sekretarz.

Uprawnionych do głosowania : 24 osoby; obecnych 26 osób.

Przewodniczący Zebrania przystąpił do drugiego punktu - przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym:

Za: 24 głosów, Przeciw: 0, Wstrzymujących się: 0.

Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu (trzeciego): przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania i w związku z tym zgłaszania uwag do protokołu. P. Stefan Majerczak zgłosił poprawkę: trzydzieści osób zamiast trzysta (wejściówki do kopalni soli w Wieliczce).

Po przeprowadzeniu głosowania Rada DIAK przyjęła protokół z poprzedniego zebrania:

Za: 24 głosy; Przeciw: 0;   Wstrzymujących się: 0.

Następny tj. czwarty punkt zebrania: wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.

W skład komisji po przeprowadzeniu głosowania weszli: P. Antonina Listwan, P. Andrzej Tarko, P. Tadeusz Czajczyk. Głosowanie Za: 24 głosy, Przeciw: 0,   Wstrzymujących się: 0.

Piąty punkt zebrania – przedstawienie projektów Zarządu DIAK.

Prezes DIAK Jan Wilk przedstawił Kalendarium na rok 2015 oraz Kierunki działania zgodnie z przekazanymi materiałami.

 1. 10 styczeń –godz. 14.30 Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, KSM i Grup Apostolskich w Bazylice O.O. Franciszkanów.
 2. 14 marzec - Walne Zebranie Rady DIAK. POAK 2 przy parafii Najświętszej Rodziny, Kraków - Nowy Bieżanów, ul. Aleksandry 1.
 3. 20-22 marca - Rekolekcje Rady DIAK Księżówka Zakopane.
 4. 2 kwiecień – Rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.
 5. 27 kwiecień - rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II .
 6. 3 maj - Uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja.
 7. 9 maj – Msza św. i czuwanie modlitewne AK w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci – możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
 8. 10 maj – Uroczystość Św. Stanisława BM – udział AK w procesji z Wawelu na Skałkę.
 9. 8 czerwiec – Święto Św. Jadwigi Królowej – patronki Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, godzina 16.30 lub 17.30.
 10. 20 czerwiec – Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.
 11. 27 czerwiec (sobota) – Pielgrzymka AK, KSM i Czcicieli św. Jadwigi Królowej do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie.
 12. 6 (13) wrzesień - Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 13. 17-20 wrzesień – II Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie
 14. 20 wrzesień – Podwyższenie Krzyża Świętego, Kraków – Mogiła.
 15. 10 październik - VII Pielgrzymka Różańcowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Sanktuarium św. Jana Pawła II.
 16. 11 październik - Dzień Papieski.
 17. 22 październik - Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.
 18. 24 październik - Szkolenie formacyjne – Konferencja, POAK 23 przy parafii bł. Anieli Salawy w Krakowie, ul. Kijowska 29.
 19. 6 – 7- XIII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej.
 20. 11-   Narodowe Święto Niepodległości.
 21. 22-   Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne AK i KSM. Katedra Wawelska godz. 10.00; Uroczysta akademia. Świętowanie w parafiach.
 22. 5 grudzień - Walne zebranie Rady DIAK. POAK 14 przy parafii św. Brata Alberta, Kraków os. Dywizjonu 303 nr 63.

Zebrani upomnieli się o uwzględnienie w Kalendarium nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Kopalni Soli w Wieliczce w dniu 15 marca.

Następnie Prezes przedstawił Kierunki Działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej na rok 2015 w podziale na zagadnienia liturgii i modlitwy (m.in. systematyczna praca nad sobą, objęcie stałą modlitwą kapłanów, udział w pielgrzymce na Jasną Górę, udział w II Ogólnopolskim Kongresie Akcji Katolickiej) problematyki społecznej (czynny udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, bezpośrednia pomoc potrzebującym, świadectwo wiary w Syna Bożego Jezusa Chrystusa), zagadnienia organizacyjne (aktywność w strukturach Akcji Katolickiej, czynne lub modlitewne zaangażowanie w organizację Kongresu Akcji Katolickiej, Dnia Papieskiego, dyscyplina finansowa i sprawozdawcza) oraz formacji.

Temat roku: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Na zakończenie poprosił o uwagi i spostrzeżenia dotyczące przedstawionych projektów.

Preliminarz finansowy na rok 2015 Zarządu DIAK przedstawił P. Jan Pająk.

Bilans otwarcia: 600 zł.   Przychody 18 100 zł : składki 8 000 , za pobrane materiały 900, dochody i dotacje 9 200 (MPPP i OFPP 7 000, inne 2 200). Wydatki 18500 zł : koszty administracyjne 800, usługi obce (pocztowe, bankowe,telekomunikacja) 2 300, inne 8 000, koszty statutowe 7 400 (wydawnictwa 400, imprezy 1 900, uroczystości 2 500, promocje 600, wpłaty do KIAK 2 000). Bilans zamknięcia na 31.12.2015r 200,00 zł.

Szósty punkt zebrania - Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad trzema dokumentami : Kalendarium, Kierunkami Działania oraz Preliminarzem.

P. Adam Stawiarski POAK 23 - zaproponował spotkanie integracyjne w parafii bł. Anieli Salawy ukierunkowane na dydaktykę.

Nie było więcej uwag.

Siódmy punkt zebrania: Przyjęcie projektów w formie uchwały.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie:

Kalendarium -             Za: 24 głosy     Przeciw: 0     Wstrzymujących się: 0; Uchwała podjęta.

Kierunki Działania –     Za: 24 głosy     Przeciw: 0     Wstrzymujących się: 0; Uchwała podjęta.

Preliminarz finansowy- Za: 24 głosy     Przeciw: 0     Wstrzymujących się: 0; Uchwała podjęta.

Ósmy punkt zebrania: Przedstawienie Radzie zgłoszonych wniosków.

Komisja wnioskowa nie otrzymała żadnych wniosków.

        

Dziewiąty punkt zebrania: Sprawy różne . Komunikaty.

P. Władysław Wyka – zaprosił do przesyłania opisów wydarzeń w POAK ze zdjęciami do przesyłania na stronę internetową. Zacytował artykuł ks. Kabzińskiego o   ks. Jerzym Popiełuszce, że sami jesteśmy sobie winni, gdy z powodu lenistwa czy strachu nie reagujemy na zło; nie mamy prawa potępiać tego zła gdyż jesteśmy współwinni.

Propozycja: udział w mszy św. w intencji Ojczyzny wszystkich grup w parafii. Sposób na integrację, uświadomienie, że jest źle i potrzeba modlitwy – jest to możliwe do wykonania. Prośba do Prezesa DIAK, aby Zarząd reagował na wystąpienia przeciw Kościołowi.

Prezes Jan Wilk – reakcja, protesty zawsze w porozumieniu z proboszczami, reakcja Zarządu możliwa na terenie archidiecezji, na terenie całej Polski – zarząd KIAK. Jeżeli są konkretne uwagi – należy je przesyłać do Zarządu, wtedy można wspólnie działać. Ponadto przypomniał

o rozprowadzaniu książki „U BOKU ŚWIĘTEGO” Kard. Stanisława Dziwisza. Jest to dokument czasów,które przeżyliśmy. Zamówienia przyjmuje i realizuje P. Jan Pająk (cena 1 egz. 10 zł).

P. Marek Polański POAK 39 – ks. Meissner z Kolonii o ks. arcybiskupie St. Dziwiszu : macie relikwię II stopnia.

P. Stefan Majerczak POAK 2 – na dwadzieścia dwa punkty w Kalendarium, tylko 2 nie dotyczą modlitwy, formacji duchowej skierowanej do wewnątrz. Chodzi o formację apostolską, intelektualną skierowaną na zewnątrz. Ks. Proboszcz w kazaniu powiedział o potrzebie pracy apostolskiej odpowiadającej na obecne wyzwania. Ks. kardynał Dziwisz na jednym ze spotkań Forum Dialogu organizowanego przez AK powiedział: „przestańcie dialogować i weźcie się do roboty”. AK w swoim środowisku posiada bardzo duży potencjał intelektualny. Nie potrafimy go wykorzystać w swojej pracy apostolskiej. Np. organizowane Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane w tej parafii ze znakomitymi prelegentami, ważnymi tematami przeszły bez echa,  

-niska frekwencja. Nie musimy wyważać sami kolejnych drzwi, korzystajmy ze wspólnego dorobku. Nie zapominajmy o powiadomieniu Zarządu, struktur AK w całej diecezji, zapraszajmy inne wspólnoty i wiernych, media, starajmy się nadać temu charakter ogólnodiecezjalny.

Celem AK jest prowadzenie ludzi do Chrystusa, sposobem prowadzenia do Chrystusa może być zaproszenie do wydarzeń organizowanych przez Akcję Katolicką, np. festiwal poezji, pieśni, konferencje a niekoniecznie zapisy do poszczególnych POAKów jako cel sam w sobie.

Zostajemy w tyle za przeciwnikami Kościoła, gdyż nie występujemy odważnie na zewnątrz nie potrafiąc wykorzystać posiadanego potencjału intelektualnego, organizacyjnego, współczesnych środków komunikacji społecznej.

P. Franciszek Mróz POAK 21 - prośba o większe zaangażowanie, protest należy wyrażać nie tylko na piśmie; można dawać większe świadectwo np. w obronie ks. bp. Gądeckiego ( zbieranie podpisów przez POAK). Wiemy, że posłowie głosują za in vitro – nie protestujemy, nie informujemy posła, że temu sprzeciwiamy.„Kościół nas potrzebuje” powiedział ks. Kardynał St. Dziwisz w Rabie Wyżnej, czy przygotowujemy się do roku 2016?. Potrzebna jest też formacja historyczna, skoro np. tylko 1 osoba na 200 wiedziała kiedy był potop szwedzki. Zaproponowałem wypożyczenie Wystawy Papieskiej – zgłosiły się 3 POAKi.

P. Paweł Jezioro POAK 22 – w nawiązaniu do wypowiedzi poprzedników zwrócił uwagę na to, żeby pamiętać, aby nie działać przeciwko człowiekowi. Przykładem może być prośba

w modlitwie wiernych o niszczenie tych, którzy są przeciwko nam. Należy apostołować, co daje lepsze, większe skutki . Ponosimy odpowiedzialność również za grzech wzbudzania nienawiści

u innych. Bóg, Honor,Ojczyzna a nie Honor , Ojczyzna Bóg.

Prezes Jan Wilk – przykład- pomimo wysłania zaproszenia na Jerycho, jedynie licznie przybyli członkowie POAK z parafii pw. św. Brata Alberta. Akcja Katolicka powinna być taka, jak zakładał Ojciec Św. Musimy być odpowiedzialni za Akcję, pomagać hierarchii, za bardzo nie skupiać się na walce ze złem, którego jest wiele – skupiać się na dobrym a wtedy będziemy siać dobrze.

P. Jacek Hebdaś POAK 19 - rzeczywiście, nie poinformowałem o zorganizowanych w parafii Dniach Kultury Chrześcijańskiej (1-11 kwietnia 2014 r) . „Polska Wiarą Silna” była tematem przewodnim referatów naukowych, w przyszłym roku - wyzwania bioetyczne wobec katolika. Nasz oddział liczy 21osób, ale działania skupiają się na kilku osobach.

P. Władysław Wyka POAK 1 zobowiązał się do rozpropagowania w przyszłym roku.

P.           POAK 18     zaproponował, aby dla takich wydarzeń przygotowywać materiały promocyjne, z których mogłyby skorzystać osoby nie mogące bezpośrednio uczestniczyć.

P. Piotr Jarząbek – nie zawsze możliwe są przyjazdy do Krakowa, stąd stenogram lub tezy przydadzą się jako ewangelizacja nas samych.

P. Urszula Kwiatkowska POAK 14 – wysyłam corocznie zaproszenia w Wielkim Poście na Dni Skupienia w Sierpcu k. Czernej u sióstr Duchaczek (Duszy Chrystusowej). Ks. Asystent POAK prowadzi ten czas skupienia.

P. Andrzej Szarek POAK 43 - „zło dobrem zwyciężaj” . Ks. Jerzy nie obawiał się nazywać zła po imieniu, obecnie tendencje są odwrotne. Ja to zło chcę nazywać po imieniu i na to zło nie zgadzam się. Jest modlitwa za prześladowców. Pytanie, „czy Pan Bóg może nienawidzić” - Pan Bóg nienawidzi zła. Ks. biskup Zawitkowski : Nazywać rzeczy po imieniu, nie chodzi o walkę

z człowiekiem.

P. Paweł Jezioro POAK 22 - Pan Bóg nienawidzi zła, ale kocha człowieka bez wyjątku – szósta antyteza wg Ewangelii św. Mateusza w Kazaniu na Górze: kochajcie prześladowców, miłość bliźniego.

Prezes Jan Wilk - miłość trzeba szeroko rozumieć, wzorem jest Pan Jezus – u Szymona , skarcenie faryzeuszy, wyrzucenie kupców ze świątyni. Nie chodzi o to by głaskać.

P. Grażyna Kominek     przekazała życzenia świąteczne od Zarządu, serdeczne życzenia dla solenizantów Andrzeja, Ewy, Adama i Franciszka.

Prezes Jan Wilk - życzenia na Święta Bożego Narodzenia, aby promieniować.

Zebranie zakończono wspólną modlitwą .

Protokolant:   Ewa Ponikiewska