środa, luty 20, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Protokół zebrania Rady DIAK - 9 IV 2016

PROTOKÓŁ

   ZEBRANIA RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU

AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

w Parafii św. Stanisława Kostki, ul. Konfederacka 6 w Krakowie

w dniu 9 kwietnia 2016 r.

Zebranie Rady DIAK rozpoczęło się o godz. 10.15 w kościele mszą św. w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych , którą odprawił Asystent DIAK ks. Mirosław Dziedzic. W kaplicy znajduje się figura Ojca Św. Jana Pawła II oraz portrety Ośmiu Męczenników Salezjańskich, księży wywiezionych przez Niemców i zamordowanych w obozie koncentracyjnym.

Po mszy św. prezes POAK 38 P. Marian Świder przedstawił historię kościoła i parafii oraz zaprosił na poczęstunek. Od początku istnienia parafii gospodarzami są Salezjanie. W tej parafii

w latach 1938 – 1944 mieszkał Karol Wojtyła (ul. Tyniecka 10) jako student UJ, robotnik Solvayu, kleryk. Ks. Karol Wojtyła 3 listopada 1946 r odprawił mszę św. prymicyjną w tym kościele. Jako Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził kościół 17 sierpnia 2002 r. Tradycją stała się ( po raz 11) październikowa pielgrzymka „Śladami Karola Wojtyły robotnika” wiodąca z kościoła przez Dębniki: dom Sługi Bożego Jana Tyranowskiego krzewiciela Żywego Różańca ( ul. Różana 11), dom ul. Tyniecka 10, Zakrzówek do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium

św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

W południe ks. Asystent poprowadził modlitwę Anioł Pański.

PLAN ZEBRANIA.

 1. Przedstawienie Prezesa Zarządu DIAK przez Ks. Asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji

Krakowskiej,

 1. Krótkie słowo ustępującego prezesa zarządu DIAK,
 2. Wystąpienie nowego prezesa zarządu DIAK,
 3. Wybór Prezydium Zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania,
 6. Wybór komisji mandatowo skrutacyjnej,
 7. Wybór komisji wnioskowej,
 8. Wystąpienie prezesa Zarządu DIAK,
 9. Wybory ośmiu członków Zarządu DIAK,
 10. Wybory Komisji Rewizyjnej DIAK,
 11. Wybory delegata do Rady KIAK,
 • W czasie każdorazowego liczenia głosów można prowadzić dyskusje i przedstawiać postulaty pod adresem przyszłej działalności Zarządu DIAK,
 1. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków – przyjęcie ich lub odrzucenie przez Radę,
 2. Sprawy różne. Komunikaty,
 3. Zakończenie obrad.

Ad. 1, 2 Ks. Asystent Mirosław Dziedzic: kończy się kadencja prezesa zarządu dr matematyki Jana Wilka. Nowym prezesem wskazanym przez Ks. Kardynała została P. Grażyna Kominek.

Następnie P. Jan Wilk przekazał prezesurę swojemu następcy wraz z obrazem Gaude Mater Polonia autorstwa Jana Bruzdy.

Ks. Asystent dziękując za wieloletnią pracę dla Akcji Katolickiej oraz w Zarządzie wręczył P. Janowi Wilkowi książkę „966. Chrzest Polski” prof. Krzysztofa Ożoga.

Ad. 3 Prezes Grażyna Kominek w swoim wystąpieniu wyraziła radość z powodu zaufania

Ks. Kardynała i wyborców oraz zapewniła ks. Asystenta, że zrobi wszystko co w jej mocy   żebyśmy byli dobrym stowarzyszeniem wiernym Kościołowi, aby ks. Asystent nie musiał się wstydzić.

W dalszej wypowiedzi P. Prezes podziękowała za wszystkie lata Prezesowi Janowi za to, że najpierw jest wielkim człowiekiem a potem prezesem, za to, że dużo się od niego nauczyła.

Także podziękowania wszystkim, którzy pracowali w poprzednim zarządzie.

„ Będziemy wierni wędrując przez parafialne oddziały, aby wypełniać słowa Ojca Św. JPII

o wierności wygłoszone do biskupów w 2003 r w Rzymie. Krótka droga do Pana Boga wyrażana bardziej w postawach. Abyśmy byli przeciwwagą głośnego zła będąc wiernym Ewangelii,

w szczególności w obronie dziecka nienarodzonego. Będziemy kierować się Pismem Świętym Nowego Testamentu, Katechizmem Kościoła, materiałami otrzymywanymi z Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Chcę prosić o odpowiedzialność i udział w zarządzie, w codziennej pracy, żeby organizować w POAK dni skupienia. Dziękuję za liczny udział w rekolekcjach w Księżówce

i zachęcam do dalszego udziału. Prośba do prezesów – o dzielenie się z zarządem DIAK swoją działalnością , aby być w dobrych relacjach z ks. Asystentami, aby chociaż raz w roku na naszym spotkaniu byli księża Asystenci (bliższa współpraca już nie tylko w parafii ale i w diecezji).

Jest ogromne zadanie przed nami – Kongres w 20-lecie Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej , co wymaga gromadzenia funduszy. Kongres nie musi trwać 3 dni, może wystarczy 1 dzień.

Gdyby nie Ojciec Św. JPII nie byłoby wznowienia działalności Akcji Katolickiej. Naszym obowiązkiem jest w związku z jubileuszem obwieścić, że naszym drugim patronem jest Św. JPII. Jest to zarazem korzyść - by nas miał w szczególnej opiece, gdyż mu się polecamy (zasada orędownictwa). Z okazji 20-lecia proponuję jedną autokarową pielgrzymkę do grobu Św. JPII. Proszę o modlitwę Zdrowaś Mario.

Trwający Rok Miłosierdzia zobowiązuje nas do odmawiania koronki Miłosierdzia Bożego, aby jak najwięcej ludzi było szczęśliwych, radosnych.

Ks. Asystent zaprosił do pracy.  

Ad. 4 W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Prezydium Zebrania w składzie:

-   Zenon Wiekierak           – przewodniczący

-   Małgorzata Łyżczarz - członek komisji

-   Ewa Ponikiewska.         – sekretarz.

Ad. 5 Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad ( z zapytaniem o propozycje wprowadzenia zmian), który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za: 26 głosów.

    

Ad. 6 Przewodniczący zaprosił do zgłaszania uwag do protokołu zebrania z 12 marca 2016 r:

         a) P. Andrzej Szarek POAK:   zamiast „to pomoże Prawo Boże” powinno być „dopomoże Prawo Boże”,

           b) Prezes DIAK Grażyna Kominek: zamiast „(obecnych 30 osób na 58 uprawnionych) powinno być „(obecnych 30 osób na 46 uprawnionych)”, natomiast 58 dotyczy osób aktywnych.

Po przeprowadzeniu głosowania Rada DIAK przyjęła jednogłośnie protokół poprzedniego zebrania.

Ad. 7 Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.

           W skład komisji po zgłoszeniu kandydatur i przeprowadzeniu głosowania weszli:

P. Małgorzata   Karteczka, P. Franciszek Pasula i P. Jan Pustuła. Za: 26 głosów jednogłośnie.

Ad. 8 Wybór komisji wnioskowej: przyjęto jednogłośnie zgłoszone kandydatury:

         P. Urszula Kwiatkowska, P. Andrzej Szarek i P.Jacek Hebdaś.

         Za: 26 głosów.

Ad. 9 jak w pkt. 3 oraz 10.

Ad. 10 Prezes Zarządu DIAK P. Grażyna Kominek przedstawiła , że zgodnie ze statutem ZarządDIAK składa się z ośmiu osób i prezesa. Zgłoszono kandydatury do zarządu: Marian Świder, Janina Szubryt, Urszula Kwiatkowska, Jakub Swalarz, Adam Stawiarski, Zofia Gatkowska, Jolanta Kupiec, Stefan Majerczak, Zofia Fedor, Małgorzata Łyżczarz, Zenon Wiekierak, Jan Pająk, Maria Chromy, Ewa Ponikiewska, Stanisław Różański, Andrzej Szarek. P. Zofia Gatkowska i Urszula Kwiatkowska oświadczyły, że nie mogą się podjąć pracy w zarządzie

i rezygnują z kandydowania.

Przewodniczący zebrania P. Zenon Wiekierak przypomniał o składaniu wniosków do komisji wnioskowej oraz zaprosił do dyskusji podczas trwania pracy komisji mandatowo skrutacyjnej.

Przy wybranych nazwiskach kandydatów do Zarządu należy postawić znak x po lewej stronie, max 8 znaków x.

Po przeprowadzeniu głosowania wybrano osiem osób do Zarządu: Stefan Majerczak (otrzymał 20 głosów), Jan Pająk (20 głosów), Adam Stawiarski (19 głosów), Jolanta Kupiec (17 głosów), Andrzej Szarek (16 głosów), Janina Szubryt (14 głosów), Zofia Fedor (13 głosów), Marian Świder (13 głosów). W trakcie głosowania zrezygnowała Ewa Ponikiewska.

Przewodniczący komisji P. Jan Pustuła: głosowało 26 osób na 44 uprawnionych, wszystkie głosy ważne..

Dyskusja:

Zgłoszono propozycję aby wszyscy członkowie Rady otrzymali pełną listę prezesów poszerzoną

o funkcje w DIAK. Prezes Grażyna Kominek – dane osobowe można podać jedynie za zgodą poszczególnych osób i poprosiła o zgłoszenia takiej zgody do Zarządu. W sprawie opieki poszczególnych członków zarządu DIAK nad parafialnymi oddziałami – jest 8 rejonów gromadzących oddziały, trzeba tę listę uaktualniać. Do tej pory zajmowałam się rejonem Chrzanów, kontaktowałam się z Prądnikiem P. Antoniną Listwan. Znam sytuację w Wadowicach i utrzymuję kontakt z obydwoma oddziałami – w Bazylice P. Stanisław Potoczny jest bardzo oddany ale zdrowie szwankuje, chciałby zrezygnować dla dobra Oddziału, nadal pracuje.

Św. Piotr – P. Bagiński prawie z dnia na dzień zachorował.

P. Stefan Majerczak w sprawie Światowych Dni Młodzieży - jesteśmy coraz starsi i należałoby starać się o współpracę z KSM, przypominać o żyjących działaczach sprzed wojny dających świadectwo, opiekować się grobami zmarłych. Młodym zaoferować pomoc i przekonać, że są potrzebni jako nasi następcy.

Ad. 11   Wybory Komisji Rewizyjnej DIAK - P. Stefan Majerczak przypomniał, że członek zarządu nie może być w komisji rewizyjnej. P. Janina Szubryt zaproponowała czteroosobowy skład komisji – głosowanie za 23 głosy, wstrzymujących się 3 głosy. Zgłoszono kandydatury: Stanisław Różański, Małgorzata Łyżczarz, Jakub Swalarz, Maria Chromy i Zenon Wiekierak.

Głosowało 26 osób na 44 uprawnione, wszystkie głosy ważne.

Skład Komisji Rewizyjnej: Stanisław Różański (22 głosy), Małgorzata Łyżczarz (22 głosy), Zenon Wiekierak (19 głosów), Maria Chromy (18 głosów).

Ad. 12   Wybory delegata do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej - zgłoszono trzech kandydatów – Stefan Majerczak otrzymał 15 głosów, Jakub Swalarz 3 głosy i Adam Stawiarski (8 głosów). Delegatem do KIAK został Stefan Majerczak. Wszystkie głosy ważne.

Ad. 13 Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Komisji Wnioskowej o przedstawienie propozycji.

P. Urszula Kwiatkowska przedstawiła trzy wnioski pod dyskusję które złożyła P. Małgorzata Rachwalska POAK 15..

           I wniosek - korzystanie z internetu w celu zgłaszania ważnych spraw, linki do urzędów, np. link do P. Premier czym możemy pomóc Ojczyźnie i Kościołowi.

           II wniosek - zapraszanie do parafii wartościowych spektakli np. „On żył wśród nas” za zgodą ks. proboszcza.

           III wniosek - organizowanie raz w roku spotkania, na którym będą obecni wszyscy księża Asystenci w celu ożywienia działalności Akcji.

P. Andrzej Szarek POAK 33 – przypomniał o zaangażowaniu się w przygotowania do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana np. Nowenna w pierwsze piątki, Post, aby Chrystus królował w sercu każdego Polaka i Polki.

Prezes Grażyna Kominek - wnioski przyjęte przez Radę w dniu 12 marca br zostały przesłane do Warszawy. Sprawa Intronizacji Chrystusa Króla – nadążajmy za Episkopatem, a nie przed.

Ks. Asystent – od początku Kościoła stosowana jest zasada „lex orandi lex credendi” , to o co się modlę przeczuwam sercem – to prawo modlitwy. Możemy wyczuwać intuicyjnie, są pasterze

i wyczuwają wolę wiernych – niech prowadzą. Przede wszystkim Pan Jezus powinien królować

w sercu każdego z nas, wtedy będziemy gotowi na Intronizację.

P. Andrzej Szarek – nie wychodzimy przed Episkopat, jest zapowiedź uroczystości

w Łagiewnikach.

P. Jan Wilk – Kościół jest sukcesyjny. Jest elita, która inicjuje i przekazuje niżej i to jest przyjmowane.

P. Małgorzata Rachwalska   - rocznica 300 lat Ślubów Jana Kazimierza , kto inicjował. Skoro nie były wypełnione – nastąpiły rozbiory.

Ks. Asystent - wokół króla były wybitne umysły teologiczne, które przygotowały tekst ślubów Ks. Prymas w porozumieniu z Episkopatem wrócił do wypełnionych Ślubów. Pan Bóg czuwa nad nami, wiele Łaski Bożej rozlało się szeroko. Potrzebne jest świadectwo takich jak my, aby młodzież wracała. Ks. Janusz katecheta jest autorytetem, ale to się nie przekłada na chodzenie do kościoła.

P. Stefan Majerczak - Matka Boża z Guadelupe jest Królową Meksyku i Polski. Polonia wystąpiła do władz państwowych – rządu londyńskiego. Ks. prymas Meksyku uzyskał zgodę ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oficjalne zawiadomienie otrzymał ks. kardynał Józef Glemp.

Prezes Grażyna Kominek – nie można porównywać Intronizacji Matki Bożej z Intronizacją Chrystusa - Jest Bogiem.

Przewodniczący Zebrania - nie ma wniosków przeznaczonych do akceptacji przez Radę

w głosowaniu.

Ad. 14   Sprawy różne. Komunikaty.

Prezes Grażyna Kominek - przedstawiła uwagi dotyczące Kalendarium:

27.04 - rocznica kanonizacji Św. Jana Pawła II, uroczystości na Białych Morzach,

3.MAJA - udział w święcie kościelno – narodowym, udział ze sztandarem,

8.5          - uroczystość Św. Stanisława, dar na potrzeby Seminarium najmniej 1000 zł,

             (w ubiegłym roku 2000 zł - Akcja Katolicka otrzymała podziękowania od ks. Rektora).

14.5        - czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienarodzonych dzieci organizowane przez P. Zofię Gatkowską POAK 27 (na przyszłość prosi o zastępstwo),

8.6          - Święto Św. Królowej Jadwigi – msza św. godz. 17.30 z pocztem sztandarowym,

18.6          - Pielgrzymka na Jasną Górę

25.6          - Pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Bieżanowie.

Zebranie nowego Zarządu w najbliższą środę, ale mogą przyjść zainteresowani członkowie Akcji.

P. Wiesław Maciaszek POAK 37 - Grupa modlitewna z Makowa Podhalańskiego zaprasza

w każdą trzecią sobotę miesiąca na czuwanie w Łagiewnikach od godz.21.00.

P. Marian Świder POAK 51 - uwagi w sprawie wspólnych wyjazdów – organizacja napotyka na trudności m.in. wypełnienia autokaru. Indywidualne wyjazdy nie przyczyniają się do integracji. Na wyjazd do Poznania jest dużo wolnych miejsc ( trzeba wyjechać przed drugą w nocy, powrót

w przyszłą noc). Odradzam wyjazdy indywidualne i proponuję zachęcić więcej osób do wyjazdu autokarem.

Ks. Asystent – duże doświadczenie ma Brat Albert.

P. Urszula Kwiatkowska POAK 14 - poprosiła o dokładne informacja.

P. Andrzej Szarek POAK 43 - organizując wyjazd należy pobierać zaliczkę , gdyż ludzie nie zawsze cenią swoje zdanie. Organizuję pielgrzymkę do Poznania i Lichenia – jest 10 miejsc wolnych.

Prezes Grażyna Kominek - w sprawie pielgrzymki do Częstochowy: Zarząd jest już w piątek na miejscu i nie może brać udziału we wspólnym wyjeździe.

Ad. 15   Zakończenie obrad.

              Przewodniczący podziękował za obecność.

Zebranie zakończono wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. Asystenta DIAK

Mirosława Dziedzica.

Protokolant:

Ewa Ponikiewska