sobota, styczeń 19, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Idzcie i głoście - hasło na lata 2016/2017

hasło na lata 2016/17 brzmi: "Idźcie i głoście".

Każdy rok liturgiczny związany był z określonym symbolem, nawiązującym do liturgii chrztu, a były nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej - tegoroczny symbol. Znaki te mają pomóc ochrzczonym w odnowieniu łask płynących z tego sakramentu i w odkrywaniu misji otrzymanej od Boga. Dzięki dynamice odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie możliwe lepsze zrozumienie godności i zadań, wynikających z tego sakramentu.

Program Duszpasterski wyznaczył cztery podstawowe cele działalności: ewangelizacyjny - pozwalający na poznanie Jezusa, nawiązanie z Nim relacji, pogłębienie osobistej więzi; inicjacyjny - uświadamiający i umożliwiający podjęcie łaski sakramentów inicjacji, głównie chrztu; formacyjny - nastawiony na kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wiarą katolicką, zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego oraz społeczny - obejmujący pełne uświadomienie i podjęcie odpowiedniej działalności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Czwarty rok Programu Duszpasterskiego zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Nawiązując do nauczania Franciszka, wzywa do bycia uczniami-misjonarzami. "Chcemy czynić nasz Kościół misyjnym zarówno wewnątrz (ad intra), jak i na zewnątrz (ad extra). Pragniemy odnowić misyjny zapał wewnątrz wspólnoty wierzących, ale także chcemy wychodzić na obrzeża do tych sióstr i braci, którzy żyją poza Kościołem albo zatracili kontakt ze wspólnotą wierzących, mimo iż zostali ochrzczeni" - podkreślił abp Gądecki.

Zaznaczył również, że jednym z zadań będzie głoszenie Ewangelii nadziei przez realizację potrójnej misji Chrystusa - kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. "Potrzebna nam jest świadomość tej misji ochrzczonych. Trzeba ją w ludziach budzić oraz formować ich do posługi głoszenia" - dodał. Zaznaczył, że misja ta ma być realizowana wspólnie przez duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, ucząc się wzajemnej współpracy.

W ostatnim roku realizacji Programu ważne będzie także uświadomienie wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku mogą aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.

Rok liturgiczny 2016/2017 episkopat Polski ogłosił Rokiem Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. "W kontekście tematu roku «Idźcie i głoście» przykład tego świętego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w każdej polskiej parafii dobrze funkcjonował parafialny zespół Caritas" - napisano w Programie.

Na rozpoczynający się wkrótce rok liturgiczny przypada także stulecie objawień fatimskich. Będzie to okazja do przypomnienia przesłania Matki Bożej: wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej, wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotniach wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.

Proponowany Program zakłada kontynuację działań z poprzednich lat, m.in. rekolekcje kerygmatyczne w parafiach, biblijne ożywienie duszpasterstwa, prowadzenie katechezy dorosłych przed chrztem dziecka. Podstawowym celem jest dalsze działanie ukierunkowane na ukształtowanie w wiernych duchowości chrzcielnej, która powinna się rozwijać i dojrzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Komisja Duszpasterstwa KEP wyznaczyła trzy priorytety:

Być Kościołem misyjnym w Polsce - czynienie wspólnot misyjnymi wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, głoszenie Dobrej Nowiny w rodzinie, szkole, na uczelniach, w ruchach i stowarzyszeniach, mediach, przestrzeni publicznej itp.

Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej - budzenie poczucia wśród ochrzczonych bycia Ludem kapłańskim, prorockim i królewskim, formacja ku realizacji w życiu misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zaangażowanie ochrzczonych w liturgię, przepowiadanie i służbę.

Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich - formacja podkreślająca równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych, wspólne działania według otrzymanych powołań, darów i charyzmatów, umiejętność i doskonalenie współpracy.

Programowi przyświecają trzy szczególne zadania - głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Zadania te współgrają ze sobą i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie.Obecny rok duszpasterski kończy czteroletni cykl, który rozpoczął się w 2013/14 r.