sobota, styczeń 19, 2019

Logo

1       Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

                Archidiecezji Krakowskiej

 

panorama

ak6

 

 

 

Kierunki działania AK na 2017 r.

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ

w Archidiecezji Krakowskiej

NA ROK 2017

Hasło programu duszpasterskiego roku 2016/17 : „Idźcie i głoście…”

Liturgia i modlitwa

 1. Systematyczna praca nad sobą, modlitwa, kontemplacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także lektura ubogacająca duchowo i systematyczne przystępowanie do sakramentów świętych.
 2. Wracać w ćwiczeniach duchowych i rozważaniach do „Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.”
 3. Systematyczny rachunek sumienia, który pomoże ocenić przestrzeganie Bożych przykazań w codziennych obowiązkach, w pracy, w podejmowaniu życiowych decyzji.
 4. Rekolekcje, dni skupienia: DIAK, POAK – REJONOWEraz w roku.
 5. Oprawa liturgiczna przynajmniej jednej Mszy Świętej niedzielnej, przynajmniej raz

w miesiącu.

 1. Udział w krajowej pielgrzymce na Jasną Górę przedstawicieli wszystkich Parafialnych Oddziałów AK
 2. 100-lecie Objawień Fatimskich – troska o rozwój „Róż Różańcowych”.
 3. Organizowanie spotkań modlitewnych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
 4. Czynny udział w obchodach Dnia Papieskiego i spotkaniach okolicznościowych.
 5. Czynny udział w obchodach XX- lecia AK oraz święta patronalnego
 6. Modlitwa za Ojczyznę

Problematyka społeczna w aspekcie programu duszpasterskiego

- świadectwo życia i czynienie miłosierdzia / setna rocznica śmierci św. Brata Alberta/

MISJONARZ WE WŁASNYM SRODOWISKU

 1. Świadczyć słowem i czynem o prawdziwym życiu wg „Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.
 2. Organizowanie spotkań formacyjnych, które ukierunkują członków Akcji Katolickiej na praktyczne działania służące drugiemu człowiekowi.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do utrwalania i pogłębiania wiedzy o tematyce religijnej/ organizowanie odczytów, spotkań z kompetentnymi osobami /
 4. Popieranie programów społecznych zmierzających do zachowania porządku społecznego opartego na zasadzie sprawiedliwości i miłości.
 5. Rozpoznawanie problemów we własnym środowisku, wymagających mobilizacji sił społeczności lokalnej i podejmowanie zadań zmierzających do ich rozwiązywania.
 6. Koordynacja i tworzenie w porozumieniu z ks. Proboszczem parafialnych Zespołów Charytatywnych
 7. Kształtowanie wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi wymagających naszej bezpośredniej pomocy.
 8. Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska.
 9. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, aby w swych działaniach służyli                      i Ojczyźnie.

Zagadnienia organizacyjne

 1. Wspólna troska o rozwój struktur Akcji Katolickiej poprzez powoływanie kolejnych Parafialnych Oddziałów oraz pobudzanie do aktywności już istniejących.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z Parafialnymi Oddziałami. Odwiedzanie POAK przez członków Zarządu DIAK, udzielanie wszelkiej pomocy koniecznej do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Instytutem Krajowym, zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, a także przekazywanieo trudnościach z jakimi mierzy się się Diecezjalny Instytut.
 4. Zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego i innych spotkań i akcji organizowanych w ramach działalności DIAK.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do dobrze rozumianej integracji parafian, aby parafia była rzeczywiście wspólnotą wspólnot.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży, ukazujących wartość życia wspólnotowego w Akcji Katolickiej oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
 7. Propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu.
 8. Dyscyplina finansowa dot. składek członkowskich oraz troska o materialny rozwój Stowarzyszenia.
 9. Terminowe przekazywanie rocznych sprawozdań do DIAK.

Formacja

 1. Zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2016/17z powyższymi zaleceniami i zaleceniami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
 2. Stała lektura Pisma Świętego z właściwą interpretacją i komentarzem oraz pogłębianie wiedzy na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Przyjęte uchwałą Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej dn. 03.12.2016 r.